Algemene voorwaarden

Wij verstoppen niets!

Voor een transparante ervaring raden we je aan de algemene voorwaarden te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van de regels die van toepassing zijn bij het gebruik van onze website.

Ondernemings­gegevens

Vennootschap onder firma, Talk to C VOF, Oude Diestsestraat 12, RRP Vlaams Gewest

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

2. Hoewel Talk To C er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt Talk To C zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.

3. De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de privacy-bepalingen van Talk To C. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. Talk To C kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan Talk To C werden doorgegeven.

4. Talk To C stelt alles in het werk om bestelde goederen en/of diensten binnen de afgesproken termijn te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorvallen dat van deze leveringstermijn moet worden afgeweken door redenen waar Talk To C geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan Talk To C niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering.

5. Bij de bestelling van goederen ligt het risico voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport uitsluitend bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De eigendom van bestelde goederen gaat slechts over op de klant van zodra het volledige factuurbedrag werd betaald. De klant dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Talk To C VOF is niet aansprakelijk voor schade aan de klant of aan derden die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van geleverde goederen.

6. Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden, tenzij anders bepaald. Wanneer u zich inschrijft voor een evenement (infosessie, begeleiding, netwerkevent, opleiding, bedrijfsbezoek, …) kan u, tenzij anders bepaald, uw inschrijving annuleren tot 15 werkdagen voor de start van het evenement. In dat geval rekent Talk To C een vergoeding aan van 30% van het verschuldigde bedrag. Bij annulering na deze datum is de integrale vergoeding verschuldigd. U kan zich wel steeds laten vervangen door een collega. Wanneer één van de partijen evenwel haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen.

7. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE71 7350 5822 7569

Talk To C is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldag, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 50 euro). Talk To C behoudt zich tevens het recht voor alle lopende leveringen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar.

8. Talk To C behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Op geen enkele manier kan een bestelling van goederen en/of diensten beschouwd worden als een overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle afbeeldingen, video’s, tutorials, technische eigenschappen, omschrijvingen, compatibele artikels of producten en gegevens van deze aard, zijn er om een zo goed mogelijk beeld te geven van het bedoelde product of dienst en geven geenszins het recht of aanleiding om een schadevergoeding en/of ontbinding van de koop te eisen. Bovenstaande productomschrijving wordt zo waarheidsgetrouw mogelijk aangeboden. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Alle door Talk To C ontwikkelde informatie blijven eigendom van Talk To C en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd of op enigerlei worden vermenigvuldigd of op enigerlei worden gebruikt. Bij inbreuk op bovenstaande bepalingen is Talk To C gerechtigd op een schadevergoeding van 100€ per dag, voor elke dag dat de onrechtmatige gebruiker deze gegevens gebruikt.

9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel worden gebracht.

10. In geval Talk To C het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van een epidemie of pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan) en/of dringende overheidsmaatregelen, zal de inschrijving automatisch overgedragen worden naar de nieuwe datum of naar de volgende editie van het evenement.